Advocatenkantoor De Ruiter 


Voor een vakkundig en persoonlijk advies.

Hier vindt u de algemene voorwaarden van ons kantoor. Algemene voorwaarden worden vaak vergeten en het belang daarvan voor uw bedrijf onderschat. Het adviseren en opmaken van algemene voorwaarden aangepast op uw bedrijfsprofiel is een van onze specialiteiten. 

                                            Algemene voorwaarden Advocatenkantoor de Ruiter

1.Definities:

1.1 “Het kantoor”: Advocatenkantoor De Ruiter

1.2. Opdrachtgever: degene die expliciet of stilzwijgend de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en met wie het kantoor een overeenkomst van opdracht aangaat.

2. Toepasselijkheid:

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgever aan het kantoor verstrekt.

2.2. Verwijzingen naar algemene voorwaarden door of van opdrachtgever -tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen- zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen het kantoor en de opdrachtgever.


3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen het kantoor en de opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen door een aanbod en de aanvaarding daarvan. De overeenkomst tussen het kantoor en de opdrachtgever wordt geacht in ieder geval tot stand te zijn gekomen op het tijdstip waarop het kantoor met haar werkzaamheden voor opdrachtgever aanvangt.

3.2. Indien sprake is van twee of meer opdrachtgevers bij één opdracht, dan zijn zij jegens het kantoor hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.3. Een opdracht komt tot stand met het kantoor als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

3.4. In geval van vakantie, ziekte of anderszins bij het bestaan van onmogelijkheid tot het uitvoeren van de opdracht, kan de bepaalde persoon zich doen vervangen. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

4. Inschakeling van derden

4.1. Het kantoor zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
5. Aansprakelijkheid algemeen

5.1. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van het kantoor.

5.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat het kantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar terzake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
Een kopie van de polisvoorwaarden kan op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden.

5.3. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten,onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur. Voorts kan het kantoor de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

5.4. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij het kantoor één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

6. Aansprakelijkheid voor derden

6.1. De keuze van door het kantoor in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De maatschap is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. Het kantoor is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. Vrijwaring

7.1. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
Het kantoor is nimmer verplicht een opdracht aan te nemen.

7.2. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de door het kantoor  in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het kantoor.

7.3. Het kantoor is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een door het kantoor gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties en zal door opdrachtgever worden gevrijwaard tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zodanige melding, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van het kantoor.

8. Honorarium

8.1. Het honorarium van de werkzaamheden van het kantoor wordt op basis van een vaste prijsafspraak dan wel op basis van het afgesproken uurtarief afgerekend, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen.

8.2. Het  honorarium wordt berekend aan de hand van de door de behandelend persoon aan de opdracht bestede tijd (uren) volgens het binnen het kantoor gehanteerde tijdschrijfsysteem, vermenigvuldigd met de uurtarieven van die persoon zoals deze door het kantoor zijn vastgesteld voor of tijdens de opdracht.

8.3. Het kantoor is gerechtigd deze uurtarieven periodiek en wel op 1 januari van ieder jaar, aan te passen.  Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% van het tot dan geldende uurtarief, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt binnen 14 dagen na toezending aan opdrachtgever van de eerste factuur op basis van het verhoogde uurtarief.

8.4. De uurtarieven zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

8.5. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan het kantoor verschuldigd de verschotten die bestaan uit:  de te specificeren kosten, waaronder, maar daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, procureurskosten, kosten rolwaarneming, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels e.d. Deze verschotten zijn gedeeltelijk met BTW belast en gedeeltelijk onbelast.