Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Maar vaak zien ze de oplossing niet doordat ze in het conflict verwikkeld zijn.  Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen.†

Advocatenkantoor De Ruiter


Voor een vakkundig en persoonlijk advies.

Mr B. de Ruiter behandelt als mediator allerhande conflicten onder meer inzake:

- erven       
- ziekteverzuim   
- ontslag   
- omgangsvormen op het werk    
- contracten   
- samenwerkingsvormen als maatschap   
- bedrijfsbeŽindiging of bedrijfsopvolging   

De mediator†

Vakbekwaam en neutraal: dat zijn twee basiskenmerken van een mediator. De mediator is getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen.†
Zij hebben hiertoe een erkende meditationtraining of mediation-opleiding doorlopen. Zij houden hun kennis en vaardigheden op peil via permanente educatie

De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen.
Hij helpt hen, zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict.†Mediation is snel en kosten-efficiŽnt. Het is vrijwillig en vertrouwelijk. En het geeft ruimte voor creatieve oplossingen

Benoeming van een mediator †

De mediator wordt door de partijen gezamenlijk benoemd. Partijen kunnen te allen tijde de benoeming van de mediator intrekken en een andere mediator benoemen.

Vrijwilligheid en vrijblijvendheid, tot aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

Elke mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vrijblijvendheid van alle daarbij betrokkenen. Niemand is verplicht tot mediation. Dit betekent ook dat elke partij, maar ook de mediator, op elk tijdstip in de procedure het recht heeft zich daaruit terug te trekken. Een geslaagde mediation wordt afgesloten door de ondertekening door partijen van een vaststellingsovereenkomst. Daarin wordt de gezamenlijk bereikte overeenstemming vastgelegd.

Beslotenheid en geheimhouding. De mediation-overeenkomst 

Beslotenheid en geheimhouding zijn twee essentiŽle kenmerken van mediation. Daardoor kunnen partijen tijdens de mediation-procedure vrijuit met elkaar van gedachten wisselen; mondeling en schriftelijk. Partijen en de mediator waarborgen deze geheimhouding in de zogeheten mediation-overeenkomst, die wordt gesloten bij het begin van de mediation. Deze waarborg van geheimhouding is gebaseerd op de wet†(art. 7:900-3 BW jo. art. 153 Rv; bewijsovereenkomst). Alle bij de mediation aanwezige personen zijn gebonden aan de regels van beslotenheid en geheimhouding.

Wat houdt de mediation-procedure in?

Mediation kan plaatsvinden tussen twee of meer partijen. De mediator doet geen uitspraak over het geschil, zoals rechters of arbiters dat wŤl doen. Hij helpt de partijen, als procesbegeleider, bij hun overleg en hun onderhandelingen. Hij gaat zodanig met hen om, dat de partijen zelf hun geschil kunnen oplossen op basis van hun daadwerkelijke belangen in plaats van op basis van juridische stellingnames. Die gezamenlijk bereikte oplossing kan daardoor anders (bijvoorbeeld meer op de praktijk gericht) en vaak ook veel creatiever uitvallen dan een vonnis van een rechter of arbiter.

Betrokkenheid van partijen, het informele karakter van de procedure

Door de actieve rol van partijen bij de oplossing van hun geschil, voelen zij zich voortdurend betrokken bij wat er gebeurt. Partijen en de mediator bepalen in onderling overleg hoe de mediation wordt aangepakt, zodat de procedure een informeel karakter heeft.

Voortvarendheid

Door het flexibele en informele karakter leidt mediation in het algemeen tot een snellere oplossing van een geschil dan bij een juridische procedure (rechter of arbiter) het geval kan zijn.

Afzonderlijke gesprekken met de mediator †

Als onderdeel van de mediation kan de mediator afzonderlijke gesprekken voeren met elke partij.  De informatie die tijdens een dergelijk gesprek aan de mediator wordt verstrekt, zal vertrouwelijk door de mediator worden behandeld en zal dus niet aan de andere partij(en) worden verstrekt, tenzij anders is afgesproken.†

Hulppersonen

Bij het in kaart brengen van hun geschil kunnen partijen in gezamenlijk overleg gebruik maken van hulppersonen of -organisaties, bijvoorbeeld technische experts. De regels van geheimhouding zijn (via een daartoe strekkende geheimhoudingsverklaring) ook op hen van toepassing.

Verbod voeren van andere procedures tijdens de mediation   

Het is partijen volgens het reglement niet toegestaan, elkaar tijdens de mediation te betrekken in een juridische procedure over het onderwerp van de mediation of over onderdelen daarvan. Uitgezonderd zijn gevallen van juridische noodzaak, zoals het verlopen van termijnen of het vervallen van verhaalsmogelijkheden. Wordt tot een juridische actie besloten, dan dienen de mediator en de andere partij(en) onmiddellijk te worden geÔnformeerd. Voorzover dat juridisch mogelijk is, dienen reeds lopende procedures over het onderwerp van de mediation te worden opgeschort voor de duur van de mediation-procedure.

Kosten

Partijen betalen het honorarium en de eventuele onkosten van de mediator. In het voorkomende geval betalen partijen daarnaast de eventuele (on-)kosten van door hen gezamenlijk ingeschakelde hulppersonen. Gevraagd kan worden, voorschotten te betalen. De kosten van de mediation worden door alle betrokken partijen voor gelijke delen gedragen, tenzij in de mediation-overeenkomst een andere verdeling is overeengekomen.†


Wat als de mediation niet zou slagen? †

Indien partijen er niet in mochten slagen om hun geschil door mediation op te lossen, kunnen zij het geschil alsnog voorleggen aan de rechter of arbiter. Het spreekt vanzelf dat tijdens een dergelijke juridische procedure geen gebruik gemaakt mag worden van informatie of stukken van de andere partij(en) die als gevolg van de mediation bekend geworden zijn.†

Geslaagde mediation: het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

Een geslaagde mediation wordt afgesloten door de ondertekening door partijen van een vaststellingsovereenkomst, waarin de bereikte overeenstemming wordt vastgelegd.†
De vaststellingsovereenkomst is juridisch bindend. Geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst worden, als de overeenkomst dat bepaalt, onderworpen aan mediation door een mediator, alvorens eventueel een rechter of een arbiter wordt ingeschakeld. Bij dergelijke procedures voor de rechter of een arbiter mag alleen de door partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst worden overgelegd. Voor het overige blijven de regels van beslotenheid en geheimhouding van kracht.†